top of page

VEDTEKTER FOR LOMMEDALEN SKOLEKORPS

§ 1 Organisasjon

Lommedalen Skolekorps, nedenfor kalt korpset, er stiftet 21.04.1936. Korpset skal være tilsluttet Akershus krets av Norges Musikkorps Forbund og underlagt forbundets vedtekter og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

 

§ 3 Oppgaver

1.      Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill, samt vekke interesse for korpset i skolene i nærmiljøet.

 

2.      Arrangere konserter, drive musikkundervisning, samt være med i de arrangementer som skolene, kretsen og forbundet arrangerer.

§ 4 Medlemskap

a) Aspiranter

  1. I korpset opptas fortrinnsvis barn som går eller har gått på skolene i Lommedalen eller Bærums Verk- området og som ikke er medlemmer av andre korps. I samråd med korpsets dirigent avgjør korpsstyret hvor mange aspiranter som skal tas opp hvert år. Disse tas fortrinnsvis fra 3. klasse eller eldre ved skoleårets begynnelse.
     

2.      Opptak skjer etter skriftlig søknad til styret på et fastsatt skjema som skal inneholde følgende: Barnets navn, fødselsdato, adresse og telefon, foresattes underskrift på godkjennelse av medlemskapet, og erklæring om kjennskap til de forpliktelser som barnets medlemskap medfører for de foresatte. 

b) Juniorer

Etter et år som aspirant, opptas musikanten i juniorkorpset. Juniortiden er 1-2 år.

c) Hovedkorps (HK)

  1. Etter endt aspirant-/juniortid tas musikanten opp i hovedkorpset.
     

  2. Medlemmet kan være med i korpset til 31. juli det året de fyller 19 år.
     

3.      Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps, er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelser overfor Lommedalen skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

 § 5 Plikter

Medlemmet i korpset plikter:

1.      Å overholde korpset vedtekter og bestemmelser.

 

2.      Å møte presis til alle øvelser og arrangementer, såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær, skal korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

 

3.      Å følge godt med på øvelsene samt øve energisk hjemme.

 

4.      Medlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF's vedtekter, regler og lovlige vedtak.

 

Medlemmets foresatte plikter:

1.      Å utføre de arbeidsoppgaver som pålegges av styret så lenge medlemskapet varer.

 

2.      Hvis pålagte oppgaver i henhold til pkt. 1 ikke overholdes, kan medlemmet ekskluderes. 

§ 6 Orden

1.      Medlemmet er ansvarlig for utlånt instrument, noter og uniformsutstyr. Oppstår det tvil om ansvarsforholdet eller ved skadeoppgjør, er styrets avgjørelse bindende. Reparasjon av instrument meldes til materialforvalteren. Naturlig vedlikehold og reparasjoner bekostes av korpset. Skader forårsaket ved skjødesløshet dekkes av korpsmedlemmet.

2.      Medlemmer som ved dårlig oppførsel bringer korpset i vanry, kan etter at foresatte på forhånd har fått skriftlig melding om forholdet, utelukkes fra korpset.

 

3.      Under øvelse og offentlig opptreden er styrelederen, korpslederen og dirigenten eller deres stedfortredende, de bestemmende.

 

 

§ 7 Øvelser

1.      Styre planlegger og iverksetter øvelsesprogrammet i samråd med dirigenten(e).

§ 8 Årsmøte

1.      Årsmøte som avholdes i februar/mars, er korpsets høyeste myndighet. Innkalling sendes, skriftlig eller pr mail, til de foresatte senest 3 uker før møtet. Dagsorden skal inneholde minimum følgende punkter: Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, saker som legges frem av styret, valg og innkomne forslag. Forslag fra styret til endringer i vedtektene må vedlegges innkallingen for at vedtak på årsmøtet skal være gyldig. Årsberetning, revidert regnskap, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker fremmet av styret til behandling på årsmøtet skal vedlegges møteinnkallingen.

2.      Alle medlemmer og medlemmenes foresatte har forslagsrett. Forslag som ønskes behandlet, må være korpsstyret i hende senest 1 uke før årsmøtet holdes.

3.      Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når korpsstyret eller minst 1/3 av de foresatte krever det.

4.      Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Ved godkjenning av beretning og regnskap har styret ikke stemmerett.

5.      Sakene avgjøres ved simpelt flertall såfremt ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

6.      Årsmøtet velger møteleder, referent, to til å underskrive referatet, korpsstyre og de nødvendige komiteer. Styret fremlegger årsberetning og revidert regnskap. Regnskapet følger kalenderåret.

7.      Styret kan bestå av 4 - 8 medlemmer.  Skolenes samarbeidsutvalg har rett til å delta på alle styremøter med en observatør.

8.      Leder velges for ett år mens styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Videre velges 2 revisorer for ett år. Av de valgte representantene til styret skal en fungere som styreleder, en som korpsleder, en som sekretær og en som kasserer. Utover dette konstituerer styret seg selv dersom ikke årsmøtet fatter annet vedtak.

9.      De medlemmer av styret som velges for to år av gangen, velges slik at ikke alle velges samtidig. Det kan nektes gjenvalg for like lang tid som vedkommende tidligere har hatt tillitsverv i styret.

10. Stemmeberettigede med forslagsrett på årsmøtet er utøvende medlemmers foresatte og utøvende medlemmer over 15 år som oppfyller sine medlemsforpliktelser. Hvert utøvende medlem kan bare representeres med én stemme.

 

 

11. Utøvende medlemmer under 15 år har tale- og forslagsrett. Representanter fra krets og NMF har talerett. Ikke utøvende medlemmer og æresmedlemmer har adgang til årsmøtet som observatører med talerett.

Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem de måtte ønske.

§ 9 Korpsstyret

1.      Korpsstyret administrerer og leder korpset og forbereder alle saker som skal behandles på årsmøter, og skal påse at alle vedtak som fattes blir etterkommet.

 

2.      Styret har møte når lederen eller 3 medlemmer av styret finner det nødvendig. Korpsets tillitsvalgte kan møte som observatør med tale- og forslagsrett.

 

3.      Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

 

4.      Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

5.      Alle styrevedtak skal protokolleres.

 

6.      Lederen administrerer korpsstyret og skal med sin underskrift godkjenne alle regninger for utbetaling.

 

7.      Sekretæren fører all korrespondanse, og fører protokoll over styremøter.

 

8.      Kassereren sender årsrapport til kretsen innen utgangen av mars måned. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom kassereren. Utgiftene skal godkjennes f. eks ved signatur av faktura, av den budsjettansvarlige som har bestilt / kjøpt varen eller tjenesten.

 

 

§ 10 Økonomi

1.      Alle tillitsverv innen korpset er ulønnet.

 

2.      Korpsstyret forvalter korpsets midler og disponerer til vanlig forretningsførsel.

 

3.      Korpsets konti disponeres av lederen og kassereren i fellesskap.

 

4.      Det korpset tjener ved arrangementer eller mottar som gaver og bidrag, går sammen med medlemskontingenten i korpsets kasse.

 

 

 § 11 Kontingent

1.      Kontingent fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling, følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

 

2.      Korpsstyret kan i spesielle tilfeller frita helt eller delvis fra kontingentinnbetaling.

 

3.      Kontingenten betales forskuddsvis for hvert halvår.

 

4.      Årsmøtet kan bestemme hvorvidt det skal fastsettes innskrivingspenger, ev. leie eller depositum for instrument og uniform.

 

§ 12 Dirigent og instruktør

1.      Dirigent(er) og instruktører ansettes av styret med 3 måneders gjensidig og skriftlig oppsigelsesfrist. Såfremt styret finner det ønskelig, kan så vel dirigent som instruktørene innkalles til styremøte, men har da ingen stemmerett.

 

2.      Styret fastsetter godtgjørelse til dirigent(er) og instruktører.

 

3.      Det skal foreligge instruks signert av begge parter, for stillingene.

 § 13 Utmelding

1.      Utmelding av korpset må skje skriftlig. Utmelding fra musikanter under 15 år skal ha foresattes underskrift.

 

2.      Utmeldingen er virksom fra utløp av et semester. For at utmelding skal være virksom fra utløpet av det semesteret den innleveres, må den være styret i hende senest 30. november for kommende vårsemester og 30. juni for kommende høstsemester. Ved for sen innlevering av utmelding, vil kontingent for neste semester måtte betales og pålagte oppgaver utføres, jmf. §5, 2. ledd.

 

Vedtektenes øvrige bestemmelser, i særdeleshet § 5 og § 11, gjelder uinnskrenket inntil utmeldingen er virksom.

 

 

§ 15 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

1.      Korpset kan ikke oppløses såfremt det er minst 15 medlemmer som ønsker å fortsette.

 

2.      Hvis korpset oppløses, skal dets eiendeler oppbevares på en av skolene i området eller av Bærum krets av NMF, inntil nytt korps blir stiftet.

 

3.      Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst én måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

 

 

 § 15 Vedtektsendringer

Forandringer i disse vedtektene kan bare besluttes av årsmøte med 2/3 flertall, og er først gyldig etter at kretsens godkjennelse foreligger.

****************

Tidligere vedtekter utgår. Vedtatt på årsmøtet 8. mars 1995.
Tidligere vedtekter utgår. Vedtatt på årsmøtet 7. mars 2000.
Tidligere vedtekter utgår. Vedtatt på årsmøtet 15. mars 2004.
Tidligere vedtekter utgår. Vedtatt på årsmøtet 27. februar 2006.

 

bottom of page